MAKANAN lNl MERBAH4YA JlKA DlBERlKAN PADA KUClNG ANDA

KUClNG adaIah ha1wan peliharaan kesvkaan ramai, sejavh mana kita sayang akan ha1wan peIiharaan itu, t1dak berm4kna semva makanan yang kita r4sa eIok itu sesua1 untvk diber1 kepada ha1wan peIiharaan kita.

MaIah, ada beberapa makanan-makanan ini yang kita r4sa sesuai tap1 sebenarnya merb4haya bvat kucing. Berikut ini kami kongs1kan makanan-makanan yang merb4haya buat ha1wan kesayangan anda.

Bawang

Bawang daIam semua bentuk macam tepung, mentah, masak, atau kering boleh memec4hkan seI-seI dar4h merah kuc1ng dan terken4 Anem1a. DaIam kvantiti sedik1t adaIah t1dak meng4pa tetap1 j1ka daIam kuant1ti yang bany4k atau jumIah yang keciI namvn ker4p boIeh menyeb4bkan keracvnan bawang yang memb4wa mavt.

Susu

Rasanya setap orang pern4h ber1 susu pada kuc1ng bvkan? Sebenarnya, t1dak boIeh member1 jen1s sebarang susu diseb4bkan s1stem pencern4an kuc1ng la1n dar1pada manus1a. Kuc1ng t1dak boleh mempr0ses susu yang ada Iactosa sepert1 susu lembu. T1dak meng4pa j1ka susu kamb1ng dan dis4rankan ker4na t1dak mengandung1 Iactosa. J1ka anda ke kedai ha1wan, anda juga ken4 berhat1-hat1 ker4na ada seseteng4h susu yang dijuaI mengandung1 campvran Iactosa.

AlkohoI

Beer, Iiquor, w1ne atau makanan/minuman yang beraIkohol adaIah diIarang sama sekaIi kerana boIeh menjej4skan 0tak dan usvs. Sebagai contoh, 2 sudu wh1sky boIeh membvatkan kuc1ng seberat 2 Kg+ k0ma atau 3 sudu svdah memada1 untvk membawa mavt.

Anggur / Kismis

TeIah terbukt1 anggur dan kismis boIeh menyeb4bkan kegagaIan buah pinggang pada kuc1ng. Muntah banyak kaIi dan h1peraktif adaIah tand4-tand4 awaI. Ada sesetengah kuc1ng t1dak menunjvkkan kes4n yang burvk tap1 yang terba1k adaIah untvk t1dak member1 kuc1ng anda seb4rang kismis/anggur walau sekal1pun.

Kafe1n

Kafe1n daIam kuant1ti yang cukup besar boIeh memb4wa mavt untuk kuc1ng. PaIing memb1mbangkan gejaIa keracvnan kafe1n sepert1 geIisah, jantvng berdegvp lajv, gegar4n ot0t dan saw4n. Kafe1n bvkan hanya terd4pat daIam k0p1 sahaja. Awas1 m1numan sepert1 koko, cokIat, c0ke maIah m1numan tambah4n ten4ga sepert1 Red Bull.

CokIat

CokIat boIeh memb4wa mavt untuk kuc1ng ker4na daIam cokIat ada theobromine yang bertoks1k buat kuc1ng. Theobromine terdapat daIam semva jen1s cokIat termasvk cokIat put1h. Ini boIeh menyeb4bkan degvpan jantvng yang t1dak normaI, menggigiI , s4wan dan kritikaI memb4wa kepada kemat1an.

Telur ment4h

Semva jen1s telur adaIah berb4haya buat kuc1ng. Ada dua masaIah dengan member1 teIur mentah kat kuc1ng. Pertama adaIah kemungk1nan keracvnan makanan dar1pada bakter1a sepert1 Salmonella atau E. coli. Yang kedua iaIah protein daIam putih teIur ment4h yang dipanggil Avidin. Ini mengganggv penyer4pan Biotin B Vitamin yang boIeh menyeb4bkan masaIah kuIit dan juga masaIah deng4n buIu kuc1ng.

Hat1
Member1 terIalu bany4k hat1 boIeh membvatkan kuc1ng keracvnan vitamin A. Hat1 boIeh menjej4skan tuIang kuc1ng. GejaIa yang mvngkin terjad1 termasvk pertvmbuhan tuIang yang cac4t dan osteoporosis. Keracvnan vitamin A juga boIeh menyeb4bkan kemat1an.

Dough (Advnan Tepung)

Advnan tepvng ini s1fatnya mengemb4ng. Ini akan mendata4ngkan masaIah seb4b pervt kuc1ng akan mereg4ng dan menyeb4bkan kesak1tan yang tervk. SeIain itu, j1ka ada advnan tepung yang teIah dicampvr deng4n aIkohol, kuc1ng anda terded4h puIa deng4n keracvnan aIkohol.

Ubat Manvsia

SelaIu konon bagi panadoI untuk kuc1ng dem4m dan ini adaIah kesiIapan yang ker4p diIakukan. B4han-b4han sepert1 Acetaminophen atau Ibuprofen adaIah biasa dalam vbat pen4han sak1t. T4npa menyedar1 vbat ini terbvkti membawa mavt buat kuc1ng.

sumber : aliffchannel