ANGG0TA BOMBA DlSER4NG KER4NA LEW4T TlBA DlLOKASl KEBAKAR4N

SE0RANG angg0ta bomba ceder4 seIepas d1serang seorang lelaki dalam kejad1an di Kampung Belipat, Jalan Punang di Lawas, Sarawak pada Sabtu.

Dalam ins1den tersebvt, anggota terbab1t yang sedang terl1bat dalam kerja-kerja pem4daman kebak4ran sebuah rumah setingkat d1tumbvk seorang lelaki dari arah bel4kang. Seorang lagi lelaki pula bert1ndak memarah1 pasukan bomba yang did4kwanya Iewat tiba.

SusuIan kejad1an itu, angg0ta bomba terbab1t yang cedera ringan telah membuat Iaporan polis pada Sabtu.

Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hii yang menges4hkan kejad1an berkata pihaknya akan mengeIuarkan keny4taan berhvbung ins1den hari ini.

Terdahvlu, pasukan Bomba dan Penyelamat Lawas mener1ma pangg1lan kecem4san berhvbung keb4karan itu pada jam 3.18 petang.

Sebvah jentera dengan kekvatan tujuh anggota kemud1an bergeg4s ke lokasi yang terletak enam kilometer dari balai.

Ketika bomba t1ba, kata Ling Hii, sebahag1an besar rumah yang berstrvktur t1dak kek4l itu sudah mvsnah.

Kerj4-kerj4 ‘f1re break’ kemudian diIakukan sela1n tekn1k ‘rece0’ untuk mengeIakkan ap1 mereb4k.

Empat sekeluarga yang menyew4 rvmah terbab1t semp4t menyeIamatkan d1ri.

Pvnca kejad1an dan jumIah kerug1an sed4ng dis1asat.

VideoPenuh :

sumber : Astro Awani